รายการนวัตกรรมไทย : ด้านสำนักงาน

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
10030001 ด้านสำนักงาน
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)

ชื่อทางการค้า: โฟลซอฟต์ (FlowSoft)
โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0
License มาตรฐานสามารถใช้งานได้ 10 จุดรับส่งหนังสือ (หรือเท่ากับ 30 Users)481,500.00/License
ค่าบริการเสริม
1) เพิ่มจุดรับส่งหนังสือ (1 จุดใช้งาน 3 Users)
1.1 จุดที่ 11 – 2012,840.00/ต่อจุด
1.2 จุดที่ 21 – 5010,700.00/ต่อจุด
2) เพิ่ม User4,000.00/1 User
หมายเหตุ : เพิ่มค่าบริการเสริม และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจำหน่าย จำนวน 3 ราย
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด